1. Boekings- en annuleringsvoorwaarden

1.1 Door het aanmelden voor een yogaretreat en het betalen van de deelnamekosten verklaart de deelnemer zich akkoord met de algemene voorwaarden.

1.2 De aanbetaling dient uiterlijk binnen 7 dagen na aanmelding aan VIPretreats.nl te zijn voldaan. Het resterende bedrag dient uiterlijk 4 weken voor aanvang van het retreat voldaan te zijn. Bij boekingen minder dan 4 weken voor aanvang van het retreat dient het bedrag per ommegaande volledig betaald te worden. Bij niet tijdige betaling heeft VIPretreats.nl het recht de reservering te laten vervallen.

1.3 De inschrijving is pas definitief na betaling van de aanbetaling of, bij aanmelding minder dan 4 weken voor aanvang, van de volledige deelnamekosten.

1.4 Deelname aan het programma geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het staat deelnemers vrij om af te zien van het te volgen programma. Dit geeft echter geen recht op teruggave van het deelnamegeld en ook geen recht op een vervangende les of activiteit.

1.5 Als deelnemers besluiten te annuleren, hebben zij recht op terugbetaling van ten hoogste een deel van de verschuldigde deelnamekosten:

Tot drie maanden voor aanvang van het programma: terugbetaling van 50% van deelnamekosten.

Tot twee maanden voor aanvang van het programma: terugbetaling van 25% van de deelnamekosten.

Tot 1 maand voor aanvang van het programma: geen restitutie mogelijk.

1.6 Indien de deelnemer niet in staat is het door hem of haar geboekte retreat bij te wonen, is indeplaatsstelling toegestaan, mits de gegevens van de vervangende deelnemer uiterlijk 1 dag voor aanvang van het retreat aan VIPretreats.nl te zijn doorgegeven.

1.7 VIPretreats.nl heeft het recht een retreat te annuleren indien daarvoor gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht. In geval van annulering door VIPretreats.nl heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde deelnamegeld. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.

1.8 VIPretreats.nl heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een programma.

2. Aansprakelijkheid

2.1 VIPretreats.nl zal haar uiterste best doen om zorg te dragen voor een goed en ordelijk verloop van de retreats en het verstrekken van de juiste informatie.

2.2 Deelname aan een retreat is geheel op eigen risico. VIPretreats.nl is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.

2.3 Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt aan VIPretreats.nl. De indiener van de klacht ontvangt binnen 14 dagen een reactie.

3. Medische disclaimers

3.1 De yoga-activiteiten zoals VIPretreats.nl die aanbiedt zijn bedoeld als vrijetijdsbesteding en niet ter vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijke en/of psychische klachten daarom altijd met een gekwalificeerd arts.

3.2 Lichamelijke klachten dienen altijd voorafgaand aan een yogales gemeld te worden aan de docent. Mogelijk kan de docent de les hierop aanpassen of persoonsgerichte oefeningen geven.

3.3 Forceer niets en neem lichamelijke klachten serieus.

3.4 Je verklaart hierbij af te zien van claims tegen VIPretreats.nl voor elke blessure en/of schade die je zou kunnen oplopen tijdens een retreat.

4. Huisregels

4.1 De locaties zijn rookvrij. Drugsgebruik en overmatig alcoholgebruik zijn tijdens een retreat niet toegestaan.

4.2 VIPretreats.nl is respectvol naar alle deelnemers en verwacht dat de deelnemers ook respectvol zijn naar elkaar.

4.3 VIPretreats.nl heeft haar locaties met zorg gekozen om deelnemers tijdens een retreat een veilige en leefbare omgeving te bieden. Behandel de locatie en haar omgeving dan ook met zorg, zoals je eigen huis. Eventuele schade wordt op de veroorzaker verhaald.

4.4 Bij misdragingen (drugs- en overmatig alcohol gebruik, agressief gedrag, ongewenste intimiteiten, vernieling of diefstal) en het niet houden aan de aanwijzingen van het personeel van de locatie of VIPretreats.nl volgt uitsluiting van verdere deelname aan het programma. Dit geeft de deelnemer geen rechten op restitutie van deelnamekosten.

5. Verzekering

5.1 Ziektekosten-, ongevallen- en reisverzekering zijn verplicht. Het afsluiten van een annuleringsverzekering wordt aangeraden, zeker bij buitenlandse activiteiten.

5.2 Alle kosten die voortvloeien uit het niet naleven van deze verplichting komen volledig voor rekening van de deelnemer.

6. Vragen, klachten of opmerkingen

Mochten er na het lezen van deze voorwaarden vragen en/of opmerkingen zijn over deze voorwaarden, dan verzoeken wij u vriendelijk schriftelijk of ​via het contactformulier contact met ons op te nemen.

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit deze voorwaarden mag worden verveelvoudigd, gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder onze schriftelijke toestemming.